Ginkakuji (Jishoji Temple): Silver Pavilion (Ginkaku)