Browse All

Muktesvar Temple (Mukteshvar …
ca. 950 (creation)
Bhubaneshwar, Odisha, India
Muktesvar Temple (Mukteshvar …
ca. 950 (creation)
Bhubaneshwar, Odisha, India
Muktesvar Temple (Mukteshvar …
ca. 950 (creation)
Bhubaneshwar, Odisha, India
Muktesvar Temple (Mukteshvar …
ca. 950 (creation)
Bhubaneshwar, Odisha, India