Browse All

Shaka Triad
623 (creation)
Busshi Tori (Japanese sculpt …
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Kudara Kannon
ca. 623 CE (creation)
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Jap
Tamamushi Shrine
mid-7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Jap
Tamamushi Shrine
mid-7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Tamamushi Shrine
mid-7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Shaka Triad
623 (creation)
Busshi Tori (Japanese sculpt …
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Kudara Kannon
ca. 623 CE (creation)
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Jap
Canopy Figure from Horyu-ji
7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Tachibana Shrine
1121 (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Tachibana Shrine
1121 (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Tachibana Shrine
1121 (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Amitabha Trinity
7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Amitabha Trinity
7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Tamamushi Shrine
mid-7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Kudara Kannon
ca. 623 CE (creation)
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Jap
Empress Shinko
ca. 890 (creation)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Kudara Kannon
ca. 623 CE (creation)
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Jap
Amida Buddha Triad
early 8th Century (creation)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Tamamushi Shrine
mid-7th Century (creation)
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, Kinki
Kannon with Eleven Heads
711 (creation)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Amida Buddha
ca. 711 (creation)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …
Bodhisattva
ca. 660 (creation)
H¿ry¿-ji, Nara, Kinki , Japa …