REFINE 

Browse All : Images of Horyuji Museum, Nara, Kinki , Japan

1-14 of 14
Tamamushi Shrine
Tamamushi Shrine
Unknown (Japanese)
[H¿ry¿-ji, Nara, Kinki ...
mid-7th Century (creati...
 
Tamamushi Shrine
Tamamushi Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
mid-7th Century (creati...
 
Tamamushi Shrine
Tamamushi Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
mid-7th Century (creati...
 
Tachibana Shrine
Tachibana Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
1121 (creation)
 
Tachibana Shrine
Tachibana Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
1121 (creation)
 
Tachibana Shrine
Tachibana Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
1121 (creation)
 
Bowl 2
Bowl 2
Horyuji Museum, Nara, K...
960-1279 (creation)
 
Dish
Dish
Horyuji Museum, Nara, K...
960-1279 (creation)
 
Winepot
Winepot
Horyuji Museum, Nara, K...
960-1127 (creation)
 
Horses and Grooms
Horses and Grooms
Horyuji Museum, Nara, K...
1280-1368 (creation)
 
Greeting the Spring
Greeting the Spring
Horyuji Museum, Nara, K...
1600 (creation)
 
Tamamushi Shrine
Tamamushi Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
mid-7th Century (creati...
 
Tamamushi Shrine
Tamamushi Shrine
Unknown (Japanese)
[Horyuji Museum, Nara, ...
mid-7th Century (creati...
 
Torso of Bodhisattva
Torso of Bodhisattva
Horyuji Museum, Nara, K...
ca. 650 (creation)
 
1-14 of 14