Browse All

Portrait of Fujiwara Mitsuyo …
12th Century (creation)
Takanobu Fujiwara (Japanese …
Jingoji , Kyoto, Kinki , Jap …
Shaka Nyorai
12th Century (creation)
Jingoji , Kyoto, Kinki , Jap …