Browse All

Bat Yam City Hall
1963-1969 (creation)
Heker, Neumann and Sharon (I …
Bat Yam, Tel Aviv , Israel
Bat Yam City Hall
1963-1969 (creation)
Heker, Neumann and Sharon (I …
Bat Yam, Tel Aviv , Israel
Bat Yam City Hall
1963-1969 (creation)
Heker, Neumann and Sharon (I …
Bat Yam, Tel Aviv , Israel
Bat Yam City Hall
1963-1969 (creation)
Heker, Neumann and Sharon (I …
Bat Yam, Tel Aviv , Israel
Bat Yam City Hall
1963-1969 (creation)
Heker, Neumann and Sharon (I …
Bat Yam, Tel Aviv , Israel